Skip to Content

Cito-toets; van kleuters, tussentijdse toets en centrale entree & eindtoets groep 8

Cito-toets; van kleuters, tussentijdse toets en centrale entree & eindtoets groep 8

Dé Cito, vaak wordt er direct gedacht aan die belangrijke toets aan het einde van de basisschool. Mis! Ieder kind wordt herhaaldelijk getoetst om zo zijn vorderingen goed bij te kunnen houden. Een ander woord hiervoor is ook wel het leerlingvolgsysteem.

In iedere groep zullen Cito-toetsen afgenomen worden (of de school moet voor een ander testsysteem gekozen hebben). In principe zijn er drie momenten waarop de toetsen afgenomen kunnen worden. Dit is aan het begin van het schooljaar, in januari/februari en in mei/juni.

Overigens is school niet verplicht om deze allemaal af te nemen!

Wat is een Cito-toets?

Een Cito-toets toetst de vaardigheden van een kind. Hierdoor kan de school zien hoe ver het kind in zijn ontwikkeling is. Uiteraard zal deze test dus afgestemd zijn op de groep waarin je kind zit.

Door deze tests regelmatig af te nemen kun je zien of het kind wel groeit in zijn ontwikkeling. Ook is er een duidelijk beeld hoe je kind scoort ten opzichte van andere leerlingen.

De toetsen voor taal en rekenen zullen altijd afgenomen worden, maar de school is vrij om nog meer te toetsen, zoals bijvoorbeeld de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde etc.).

Je kunt de toetsen eigenlijk in drie thema’s verdelen. Zo zijn er de toetsen die gericht zijn op het verloop van de ontwikkeling van het kind, het al eerdergenoemde leerlingvolgsysteem (ook wel LVG genoemd).

Maar daarnaast bestaan er ook de entreetoetsen in de bovenbouw en in groep 8 de beroemde (of beruchte) eindtoets.

De uitslag: wat houdt het in?

De uitslag van de Cito spreekt niet echt voor zich. Meestal zie je een niveau aangegeven door middel van een letter, soms door een Romeins cijfer.

Hieruit kan je opmaken hoe gemiddeld je kind presteert:

 • A = dit zijn de hoogst scorende leerlingen (25%)
 • B = dan zit je kind ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde (25%)
 • C = dan zit je kind net tot ruim onder het landelijk gemiddelde (25%)
 • D = hierbij zit je kind ruim onder het landelijk gemiddelde (15%)
 • E= dit zijn de laagst scorende leerlingen (10%)

De indeling met Romeinse cijfers is weer anders. Hierbij is iedere groep goed voor 20% van het aantal leerlingen:

 • I = je kind scoort ver boven het gemiddelde
 • II = je kind scoort boven het gemiddelde
 • III = dit is de gemiddelde groep leerlingen
 • IV = gescoord onder het gemiddelde
 • V = gescoord ver onder het gemiddelde

Aanduidingen bij Cito toetsen

Bij iedere toets zal de term E of M en dan het groepsnummer verschijnen. Hierbij staat E dus voor eind en de M voor midden (van het leerjaar). Dit zijn uiteraard de momenten waarop de toets afgenomen wordt.

Ook kom je de begrippen AVI en DMT tegen. AVI (Analyse van Individualiseringsvormen) is de aanduiding die gebruikt wordt voor leesboeken.

Natuurlijk is dit niet heilig, maar geeft wel zicht op welk boek voor jouw kind geschikt is wat betreft zijn leesvaardigheid. DMT is de afkorting van de drieminutentoets. Hoeveel woorden leest je kind foutloos in dit tijdsbestek?

Groep 1 en 2

Bij de kleuters komen de toetsen ook al aan bod. Twee keer in het jaar zullen de kinderen getoetst worden op rekenen en taal, maar daarnaast valt ook de motoriek onder de te toetsen onderdelen!

De motoriek wordt in principe 1 keer per jaar getest. Alleen bij een lage score zal dit herhaald worden. Ook kan de leerkracht er voor kiezen om na een half jaar toch nog een keer de observatielijst in te vullen.

Groep 3

In groep 3 draait het dus ook om LVG-toetsen. Afhankelijk van de werkwijze van de basisschool, worden de resultaten getoond op het rapport. In deze groep worden de toetsen nog vooral gebruikt om inzicht te hebben in de ontwikkeling van het kind.

Halverwege het jaar worden de kinderen getoetst op:

 • Rekenen
 • Avi en DMT
 • Technisch lezen
 • Spelling
 • Woordenschat

Aan het einde van het jaar is er nog een toetsmoment. Dezelfde onderdelen worden hier getoetst, aangevuld met begrijpend lezen.

Groep 4 en groep 5

In januari en in mei is het in groep 4 en 5 tijd voor:

 • Rekenen
 • DMT en AVI
 • Technisch lezen
 • Spelling
 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen

Groep 6 en 7

Ook in groep 6 worden dezelfde onderdelen getoetst als in groep 4 & 5.

Entreetoets

Alleen komt nu ook de entreetoets aan bod. In groep 7 gebeurt dit weer. Deze entreetoets kan al een blik geven op het middelbareschooladvies.

Ook hierbij is iedere school vrij om dit wel of niet te doen. In principe wordt deze in mei afgenomen en dan wordt er getoetst op de onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden.

Groep 8

Groep 8 zal nog 1 keer hun ‘gewone’ LVS-toetsen maken. Dit kan gedaan worden in oktober/november (en zal dan bestempeld worden als B8=begin 8) of gewoon in januari (M8).

Centrale Eindtoets

En dan volgt dus de eindtoets. Deze wordt tegenwoordig pas in april gehouden, wanneer dus eigenlijk de middelbare school al bepaald is. Mochten hier grote verschillen in zitten met de uitslag van de toets dan kan de school een nieuw advies overwegen.

De Cito is hiermee veel minder bepalend geworden voor de vervolgopleiding, wat alleen maar goed is. De school heeft je kind al zoveel jaren begeleid en heeft, als het goed is, een duidelijk beeld van de mogelijkheden van je kind.

Je kind kan een prachtige toets maken, maar totaal geen inzet tonen en op school dus veel minder goed presteren. Het is maar de vraag of het dan fijn voor het kind is om hoog in te stromen.

Andersom kan je zoon of dochter juist tijdens de toets dichtslaan terwijl het normaal een kanjer is in leervakken! Toch is de toets wel degelijk een mooi middel om een advies op de juiste keuze te testen. Er kunnen toch ook vaardigheden uit naar voren komen die om wat voor reden dan ook door de leerkrachten niet zijn opgepikt!

Na de basisschool

En zelfs na de basisschool is je kind nog niet van de Cito af. Ook hier geldt natuurlijk weer dat iedere middelbare school het anders doet, maar in principe kunnen ook hier weer Cito-toetsen gemaakt worden!

Meer weten?

Wil Cats
Volg me via:
 1. Bianca says:

  Ik dacht ook altijd dat de Cito toets alleen in groep 8 was, maar inmiddels weet ik van mijn dochter (groep 7) dat er inderdaad vaker toetsen zijn. Dit is natuurlijk wel fijn om de voorgang bij te kunnen houden.

Comments are closed.