Skip to Content

Remedial teaching kind basisschool; wat is de betekenis, en hoe zit het met vergoeding

Remedial teaching kind basisschool; wat is de betekenis, en hoe zit het met vergoeding

We zien vast allemaal het liefst dat ons kind gelukkig is en vanzelf op school meekomt, het liefst nog met mooie cijfers ook. Het kan zijn dat je kind een grote inzet heeft, maar toch wat hulp kan gebruiken bij het plannen van een toetsweek of om de rekenvaardigheden onder de knie te krijgen.

Als je kind door leer- of gedragsproblemen wat extra hulp gebruiken kan, dan kan de school een remedial teacher inschakelen. Ook kun je als ouder dit zelf in gang zetten door bij een particuliere remedial teacher sessies te boeken.

Vroeger werd RT vaak als bijles gezien, dit is tegenwoordig veel breder van opzet. Bijles speelt in op wat er in de klas aan bod komt, remedial teaching kijkt naar waar een kind staat qua niveau en hoe het hiaten kan wegwerken.

Remedial teaching is zowel voor kinderen met een niveau hoger dan leeftijdsgenoten als lager functioneren geschikt.

Wat is remedial teaching precies?

Een kind wat remedial teaching, afgekort RT, ontvangt krijgt extra hulp bij een specifiek vakgebied of meerdere vakgebieden. Een kind met dyslexie kan geholpen worden met spelling en technisch lezen en de verhaaltjessommen van rekenen.

En het kind dat moeite heeft om te concentreren en daardoor veel lesstof mist, kan naast een inhaalslag van de leerstof ook leren hoe het zich beter en langer kan concentreren.

Het eerste wat een remedial teacher doet is door middel van een intake en vragenlijsten een globaal beeld van de problematiek te krijgen. Dit kan aangevuld worden met testen en toetsen om het beheersingsniveau van het kind helder te krijgen.

Het beheersingsniveau betekent welke kennis je zoon of dochter al paraat heeft, er wordt dan gekeken of dit bij de leeftijd en leergroep van je kind past. Behalve de intake en de testjes zal de remedial teacher ook vaak een gesprekje voeren met jou als ouder(s) en je kind om het beeld helemaal compleet te krijgen.

Nadat alle informatie er is, maakt de remedial teacher een handelingsplan. In het handelingsplan staat de beginsituatie, aan welke doelen er gewerkt wordt en hoe hieraan gewerkt wordt.

Dit handelingsplan wordt in vaste termijnen geëvalueerd en gedeeld met ouders, afhankelijk van de leeftijd van het kind en eventueel de leerkracht / intern begeleider van de school waarop je kind zit.

Veel scholen bieden RT aan, ze zijn echter niet verplicht om RT aan te bieden. Als een school hier geen budget of ruimte voor heeft, kun je als ouders bij een particuliere RT terecht. Houd rekening met een tarief van gemiddeld € 60,- per sessie.

Remedial teaching is:

 • Inzicht in de leer- of gedragsproblematiek bieden
 • Begeleiding die individueel of in groepjes gegeven wordt
 • Er wordt op een planmatige gewerkt, dat wil zeggen: signalering, diagnostisering, remediering, evaluatie
 • Er wordt hulp op maat geboden
 • Een remedial teacher kan een plan maken voor op school, op de momenten dat de RT niet aanwezig is
 • Contact houden, indien door ouders gewenst, met de leerkracht / intern begeleider van het kind
 • Informatie geven aan kind, ouders en andere betrokkenen
 • Wordt gegeven voor de vakken spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen.
 • Ook kan er ingestoken worden op het leren plannen en studievaardigheden.
 • Een remedial teaching heeft veel aanvullend (les)materiaal om zo op een speelse manier te werken aan de lees- of rekenvaardigheden.

Remedial teaching voor spelling

Er zijn diverse methodes om het spellingsniveau van je kind omhoog te brengen. Veel kinderen die moeite hebben met spelling zijn beelddenkers (denken in beelden) en hebben weinig houvast aan de spellingregels. Ook kinderen met dyslexie kunnen veel moeite met spellen hebben.

Om het voor deze kinderen op een andere manier aan te bieden, kan een remedial teacher onder andere deze materialen en methoden inzetten:

 • Taal in blokjes: kinderen met dyslexie, of die net geen dyslexie hebben (omdat ze niet voldoende D- of E-scores behalen) hebben veel baat bij deze methode. De klanken van een woord worden aan beelden (kleuren) gekoppeld.
 • Elke letter heeft een eigen kleur en de klanken in een woord bepalen hoe de kleur van het hele blok van een woord eruit ziet. Naast het bouwen van een woord met blokjes, wordt er ook met kleurtjes gewerkt als een kind een woord schrijft. Het kind kleurt dan de letters en klanken in de bijbehorende kleur. Zo wordt het extra ingeoefend. Bij deze methode horen ook huiswerkopdrachten.
 • Een methode die op taal in blokjes lijkt, is PI-spello.
 • Woordbeeld: dit is een programma wat het kind achter de laptop kan doen. Het start met een test om te achterhalen wat de visuele en auditieve verwerkingstijd van het kind is. Daarna wordt het alfabet ingeoefend, woorden worden in beelden weergegeven, net als klanken. Door dit te blijven herhalen zullen kinderen het woordbeeld gaan herkennen.

Remedial teaching voor technisch lezen

Technisch lezen is een klank aan een woord of letter kunnen koppelen. Een kind wat ruim voldoende tot goed vaardig is in technisch lezen, is dit vaak ook in begrijpend lezen. Kinderen die moeite hebben met technisch lezen, ontwikkelen zichzelf vaak als een radende of spellende lezer.

Een radende lezer leest ‘bo’ en denkt dan: o er staat vast ‘boot’ terwijl er ‘boon’ staat. Hierdoor is het lezen en begrijpen van een tekst heel erg moeilijk voor een radende lezer.

Een spellende lezer spelt het woord stukje voor stuk en heeft een laag leestempo. Vaak zijn deze kinderen aan het einde van een zin ook vergeten wat ze gelezen hebben omdat ze zich zo op het spellen richten.

Wat kan een remedial teacher bijvoorbeeld voor technisch lezen aanbieden om dit te oefenen?

Het draait bij technisch lezen allereerst om oefenen, oefenen, oefenen. Het helpt mee als je thuis ook voorleest en met je kind mee blijft lezen.

Door wisselrijtjes te lezen met bepaalde klanken zoals ‘str’ of ‘ng’ aan het einde, gaat het kind steeds meer woorden automatiseren

Er zijn diverse flitsprogramma’s op de laptop te vinden. Deze laten een woord gedurende bijvoorbeeld 5 seconden zien, het kind moet het woord hardop lezen voordat er een nieuw woord in het scherm verschijnt.

Denk ook aan het doen van diverse leesspelletjes. Woordjes maken aan de letterlijn met de stok en deze lezen, een wedstrijdje tegen de remedial teacher doen, op tijd lezen met een zandloper en het principe van voor-koor-door.

Bij voor-koor-door leest de remedial teacher eerst de tekst rustig voor. Daarna leest het kind de tekst samen met de remedial teacher hardop. En tenslotte leest het kind alleen de tekst voor.

Remedial teaching voor rekenen

Op school worden 4 rekendomeinen onderscheiden:

 • Verhoudingen (procenten)
 • Getalbegrip (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, cijfersymbolen, breuken, kommagetallen)
 • Meten en meetkunde (lengte, oppervlakte, inhoud, plattegrond aflezen, omtrek)
 • Verbanden (grafieken en tabellen lezen, cirkeldiagram enz)
 • Kinderen die moeite hebben met rekenen vinden het lastig om de rekenstrategie toe te passen, of hebben het getalbegrip nog niet geautomatiseerd of vinden uitleggen hoe ze tot een antwoord gekomen zijn moeilijk.
 • Afhankelijk van het domein waarop het kind uitvalt, zal de remedial teacher oefeningen en spelletjes aanbieden. Door veel concreet materiaal te gebruiken, zoals een kralenstang en snoer, een vormenpuzzel, touw om een cirkel om te trekken enz. leren kinderen steeds meer de rekenhiaten op te vullen.

Wat kan remedial teaching opleveren voor je kind?

Kinderen zitten veel tijd van hun week op school. Dan kunnen ze onzeker raken over hun eigen kunnen. Ze kunnen faalangst ontwikkelen, frustratie omdat het niet lukt, wat zich weer in gedrag uit, of dat ze tegen school op gaan zien.

In vergaande gevallen kan een kind daarom lichamelijke klachten ontwikkelen zoals huilen, slecht slapen, bedplassen, hoofdpijn en andere spanningsklachten, darm- en eetproblemen.

Door te werken aan de dingen die een kind lastig vindt, zal het:

 • Zelfvertrouwen opbouwen
 • Doordat er gewerkt wordt aan een vakgebied / vakgebieden waar het kind extra moeite mee heeft, kan het ervoor zorgen dat hiaten weggewerkt worden en het kind beter aansluit bij de groep.
 • Het kind kan door RT een hoger advies krijgen voor de middelbare school.
 • Kinderen met dyslexie krijgen extra leesminuten waardoor hun leesvaardigheid en het begrijpen van teksten verbetert.
 • Door strategieën aan te leren, kan het kind de basis van een vak zoals rekenen toch onder de knie krijgen.
 • Succeservaringen opdoen.
 • (hoog)begaafde kinderen maken kennis met de leerkuil: gaan actief moeilijkere leerstof of werken aan het leren-leren
 • Beter leren plannen
 • Beter voorbereid de middelbare schoolperiode ingaat
 • Een leerstijl ontwikkelen en vinden die het beste bij het kind past.
 • Weer gemotiveerd worden voor het leren.
 • Versterking van de executieve functies (impulsbeheersing, concentratie, organiseren).
 • Met meer zelfvertrouwen toetsen maken, dus faalangst wordt minder.

Kosten en vergoeding remedial teaching

Het is belangrijk dat een remedial teacher geregistreerd is om in aanmerking te komen voor een eventuele vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

De enige zorgverzekeraar die nu (anno 2020) RT in de aanvullende verzekering heeft is Zorg & Zekerheid. Een zijroute is een vergoeding vanuit de gemeente.

Dit kan als de remedial teacher in een grote groepspraktijk met andere orthopedagogen en psychologen werkt en hoofdbehandelaar is. Een gemeente kan dan een contract hebben met de remedial teacher.

Voor kinderen met dyslexie is er een vergoeding vanuit de jeugdwet mogelijk. Er moet aan deze eisen voldaan worden voor deze vergoeding:

 • Het kind is niet ouder dan 12 jaar
 • Een dyslexie-onderzoek wordt door een gemeente vergoed als er sprake is van driemaal achtereenvolgens een E-score op de Cito DMT.
 • Er moet sprake zijn van ernstige dyslexie én van enkelvoudige dyslexie.
 • Dat betekent dat het kind geen bijkomende stoornis heeft, zoals ADHD of autisme.
Mirjam de Stigter