Skip to Content

Wat als een school handelingsverlegen is?

Wat als een school handelingsverlegen is?

Je hoopt er niet mee te maken te krijgen, maar stel dat de school van je kind met het bericht komt dat ze je kind niet langer kunnen toelaten tot hun school, wat doe je dan?

Als dan de term handelingsverlegen valt, wat moet je daar dan mee? Wat houdt het in en er bestaat toch ook nog zoiets als zorgplicht?

Wat is handelingsverlegen?

Handelingsverlegenheid wil zeggen dat de school niet in staat is om die ondersteuning te geven die het kind nodig heeft. Nu kan een school dit natuurlijk heel snel als excuus gebruiken om zo een kind te laten verwijderen.

Maar gelukkig werkt het zo niet. De school zal dan grondig onderzoek moeten hebben gedaan en vanuit hun zorgplicht mogen ze zelfs het kind niet alleen maar verwijderen. Maar daarover straks meer.

Onderzoek voorafgaande aan het besluit

Een school zal grondig onderzocht moeten hebben welke behoefte er is bij het kind en of zij daar echt niet aan kunnen voldoen. Welke zorg de school kán bieden is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel.

Waarom een school een leerling zou kunnen verwijderen moet je in de schoolgids kunnen vinden.

Zorgplicht

Een school heeft een zorgplicht richting het kind. Zij mogen dan ook niet enkel beslissen dat het kind niet langer op school kan blijven. Zij zullen een andere school moeten vinden die wel deze zorg kan bieden.

Wat gaat er vooraf aan het verwijderingsbesluit?

Als men heeft besloten dat de zorg dus niet geboden kan worden en verwijdering het gevolg is, zijn er meerdere stappen die genomen moeten worden.

Het schoolbestuur heeft als eerste de beslissing genomen, waarna het schriftelijk medegedeeld moet worden aan de ouders.

Dit schrijven moet duidelijk verwoorden wat de redenen voor verwijdering zijn. Ook moeten de ouders via deze mededeling op de hoogte gebracht worden hoe zij hiertegen bezwaar kunnen maken.

Een leerling kan op zijn langst één week geschorst worden voordat verwijdering plaatsvindt. Ook moet de school een andere school vinden die de leerling zal aannemen. Overigens kan verwijdering pas na overleg met de Onderwijsinspectie.

De school kan dus niet zomaar van het één op het andere moment beslissen dat je kind niet meer welkom is. Ook moet de school de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen van de verwijdering.

Hoe maak je bezwaar?

Natuurlijk hoef je als ouders niet alles gewoon maar goed te vinden. Je kunt dan ook bezwaar maken tegen deze beslissing. Dit doe je op korte termijn, wat wil zeggen dat het binnen 6 weken gebeuren moet.

Het bezwaar moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het bestuur van de school. De school is verplicht hier binnen vier weken op te reageren.

Komen de partijen er niet uit, dan is er ook nog de Geschillencommissie Passend Onderwijs, ook wel GPO genoemd. Daar kan ook het geval aan voorgelegd worden.

Heb je bezwaar aangetekend? Dan kan het bevoegd gezag wel bepalen dat het kind niet op school kan komen. 

GPO

De Geschillencommissie Passend Onderwijs zorgt ervoor dat scholen nu niet meer zomaar iemand de straat op kunnen sturen. Scholen hebben nu zelf de plicht om te onderzoeken of een leerling beter af is op een andere school.

Sinds 1 augustus 2014 moet de school een kind een passende onderwijsplek bieden. Daarom werken hiervoor scholen in een bepaalde regio met elkaar samen. 

Oneens zijn met elkaar

Je kunt met de school in overleg zijn over de belangen voor je kind. Een school zal (als het goed is) niet zomaar opeens met een verwijderingsbesluit komen.

Komen jullie er samen niet uit? Je kunt dan advies inwinnen bij de Geschillencommissie. Zij zullen binnen 10 weken met een onafhankelijk advies komen.

Wil je dit niet meteen doen, dan kun je overwegen om in gesprek te gaan met een onderwijsconsulent. Voor ouders is dit kosteloos te doen. 

Wat zijn redenen om over te gaan tot verwijdering?

De redenen om na te gaan denken over een verwijdering wil zeggen dat er natuurlijk een oorzaak is. Deze oorzaken zijn echter heel verschillend.

We begonnen dit artikel over handelingsverlegenheid. In dat geval gaat het puur om de ondersteuning die de school niet kan bieden aan het kind en wat het dus wel nodig heeft.

Maar toont het kind wangedrag óf zijn ouders, dan zijn dit eveneens redenen waarom een school zo’n beslissing zou kunnen (en mogen) maken. 

Niet voldoen aan de eisen 

Op de middelbare school komt er ook nog bij dat een leerling het niveau wel moet aankunnen. Z

ijn er slechte leervorderingen, dan kan een school het kind niet zomaar van school sturen tijdens het schooljaar. Maar als het kind niet over kan door zijn cijfers én ook niet mag blijven zitten, dan mag een school een kind wel verwijderen.

Eigen regels per school

Overigens zijn deze regels per school verschillend! Een school voor voortgezet onderwijs stelt namelijk zelf de overgangsnormen vast én de regels voor het zittenblijven. Dit valt onder het onderwijskundig beleid en die moet je als ouders kunnen inzien in de schoolgids en het schoolplan.

Tegen de besluiten rondom zittenblijven kan je als ouders veel minder doen.

Natuurlijk kun je in gesprek gaan met school en je kunt een klacht indienen. Zeker als er volgens jou niet zorgvuldig met de regels omgegaan wordt.

Bezwaar maken kan dus niet. Het wordt gezien als een inhoudelijke beslissing die de docenten vanuit hun expertise en professionaliteit hebben genomen. De klacht dien je in bij de klachtencommissie van de school. 

Ook dat kun je terugvinden in de schoolgids of op de site van de school. De LKC (Landelijke Klachtencommissie Onderwijs) kan zich over deze klacht buigen als de school daarbij aangesloten is. 

Wil Cats
Volg me via: