Skip to Content

Schooladvies groep 8 middelbare school; en wat als je niet eens bent met advies en schoolscore

Schooladvies groep 8 middelbare school; en wat als je niet eens bent met advies en schoolscore

Onze eigen CITO… herinner jij je het gevoel nog? De tafeltjes in de gymzaal die apart stonden en de spanning die voelbaar was.. Zowel bij jezelf, klasgenoten als de leerkrachten zelf. Want hoe zou iedereen ‘scoren’? En dan het moment waarop de gegevens bekend zijn. Ik weet nog hoe onze directeur met een plechtig gebaar de grote envelop opende en hardop alle scores oplas van iedereen. tijdens het afscheidsfeest

Als je kind zelf in groep 8 zit, is de eindtoets mogelijk nog wel spannender. Omdat het nu niet om je eigen (school)toekomst gaat, maar om die van je kind. Er zijn veel soorten advies mogelijk. Het is gelukkig niet zo dat enkel de CITO-eindtoetsscore hierin bepalend is.

Er zijn meerdere factoren die samen het uiteindelijke schooladvies geven. Het kan zijn dat je het niet eens bent met dit advies. Wat kun je dan als ouders doen? En kun je terugzien hoe een school gescoord heeft op de eindtoets?

Wat zegt een schooladvies?

Sinds 2015 is het in de wet zo beschreven, dat het schooladvies leidend is bij de toelating van leerlingen op het voorgezet onderwijs. Of: de VO-school moet de leerling plaatsen op het niveau van het schooladvies. In groep 7 start het adviestraject.

De leerkracht bespreekt dan samen met de leerling en ouders een voorlopig schooladvies. Dit wordt ook vastgelegd in een gespreksverslag. Daarnaast worden er feedback en leerpunten aangereikt, dit kan ook in een kindgesprek na een paar weken geëvalueerd worden.

In groep 8 krijgen leerlingen (en ouders) het definitieve schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs te horen. Na het voorlopig schooladvies in groep 7, volgt in groep 8 het maken van de eindtoets. Uit het maken van de eindtoets volgt een toetsadvies. Stel dat het toetsadvies hoger is dan het schooladvies?

In dat geval is een basisschool verplicht om het schooladvies te heroverwegen. Het schooladvies houdt in op welk niveau de school denkt dat de leerling het beste tot zijn recht komt. Als je kind een Havo-schooladvies krijgt, is dit het niveau waarop hij zich bij een VO-school mag inschrijven.

Basisscholen baseren dit op:

 • Toetsresultaten
 • De sociaalemotionele ontwikkeling
 • Werkhouding
 • Motivatie
 • Gedrag

Hoe komt het schooladvies precies tot stand?

In de schoolpraktijk werkt het vaak zo dat de groepsleerkracht(en) van groep 8, de schoolleider en / of teamleider en intern begeleider samen per leerling het schooladvies bespreken voordat ze dit met de ouders delen. Daarbij wordt gekeken naar de toetsresultaten door de schooljaren heen.

Met name de groepen 6, 7 en 8 geven het belangrijkste beeld hierbij. Hoe scoort een kind op rekenen? En op begrijpend lezen? Dit zijn de twee hoofdvakken qua weging voor het schooladvies.

Er wordt in totaal naar 4 vakken gekeken. Rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen (AVI en DMT).

Globaal is de indeling van het schooladvies zo:

 • Kinderen die overwegend een V-score behalen op de vakken 🡪 VWO-advies
 • Kinderen die overwegend een IV-score behalen op de vakken 🡪 HAVO-advies
 • Kinderen die overwegend een III-score behalen op de vakken🡪 VMBO – TL-advies
 • Kinderen die overwegend een II-score behalen op de vakken 🡪 VMBO Kader-advies
 • Kinderen die overwegend een I-score behalen op de vakken 🡪 VMBO BB (al dan niet met LWOO, LeerWegOndersteuning)

Naast de toetsresultaten is de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerling ook belangrijk. Hoe gaat dit kind om met tegenslagen? Kan het voor zichzelf opkomen? Maar ook zaken als een growth mindset en fixed mindset worden mogelijk besproken.

Alles om een goede inschatting te maken op welk schoolniveau de leerling het meeste succes heeft om tot groei en ontwikkeling te komen. Een kind dat doorzet, hard leert en duidelijk een doel voor ogen heeft kan ervoor zorgen dat er bij twijfel mogelijk toch een gemengd of hoger advies gegeven wordt.

Er zijn kinderen die extra ondersteuning tijdens de schoolperiode gekregen hebben. Denk aan extra hulp van de onderwijsassistent of RT. Dit kan ook meewegen in het schooladvies (de ondersteuning die geboden werd en het effect hiervan).

Soorten schooladvies

Er zijn verschillende soorten schooladvies die een leerling kan krijgen. Zo kan er een enkelvoudig schooladvies uitkomen. Dit houdt in dat de leerling één richting krijgt (bijvoorbeeld vmbo-t). Een dubbel schooladvies kan ook: denk aan vmbo-t/havo.

Dit zijn de verschillende schooltypes met de afkortingen:

 • PRO: Praktijkonderwijs (dit kan ook met LWOO, zogenaamde LeerWegOndersteuning)
 • VMBO-BB: Basis
 • VMBO-BK: Kader
 • VMBO-GL: Gemengde leerweg
 • VMBO-T: Theoretisch
 • HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
 • VWO of gymnasium: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

De laatste toets die voor de eindtoets afgenomen wordt is de M8-toets. Deze Midden 8-toets telt mee voor het schooladvies. Deze toets wordt in januari afgenomen.

Aan de hand van deze uitslag stelt een school het schooladvies vast. Dit wordt besproken met de leerling en ouders in een adviesgesprek.

Het adviesgesprek en tips

De meeste scholen voeren eind januari / begin februari het adviesgesprek. In de wet is vastgelegd dat dit tot 1 maart gevoerd kan worden. Daarnaast kan het dat je als ouders een onderbouwing van het advies schriftelijk op papier ontvangt. Je kunt jezelf voorbereiden op het schooladvies door:

 • Vragen te stellen over de onderbouwing
 • De toetsgegevens van de groepen 6,7 en 8 van de 4 hoofdvakken (spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen) alvast te bekijken om zo zelf een inschatting te maken (zie lijstje globale indeling schooladvies)

Eindtoets in april gemaakt en dan?

In april maken leerlingen in groep 8 de eindtoets. De meest voorkomende eindtoetsen zijn de Centrale Eindtoets, de IEP en Route 8. De basisschool heeft het eerdere schooladvies al met de VO-scholen afgestemd, hierop is de leerling al aangenomen op de VO-school.

De uitslag van de eindtoets noemen we het toetsadvies; dit advies is altijd dubbel. Je kunt een toetsadvies dus krijgen van bijvoorbeeld VMBO-BB/VMBO-BK of HAVO/VWO. Er is één uitzondering, een hoge score kan ook 1 advies geven: VWO.

Waarom nu de eindtoets ook nog een toetsadvies heeft? Je zou het kunnen zien als second opinion en ook om te voorkomen dat een kind een te laag advies van de basisschool krijgt. Denk je dat je kind meer kan dan het schooladvies? Dan is er een kans dat het toetsadvies hoger uitvalt.

Wat als je het niet eens bent met het schooladvies?

Er bestaat een kans dat de eindtoets hoger uitvalt. In dat geval is een school verplicht om het schooladvies te heroverwegen. Het kan zijn dat de school je met je kind uitnodigt voor een gesprek en besluit om een hoger schooladvies af te geven. Maar het kan ook zijn dat de school besluit om dit niet te doen.

Een basisschool is bij een hogere score niet verplicht om het advies naar boven te stellen. Wel verplicht: de onderbouwing waarom de basisschool het advies niet naar boven stelt n.a.v. de hogere toetsscore. Een basisschool mag het eerder gegeven advies niet naar beneden bijstellen.

Ouders kunnen in gesprek gaan met de school van het Voortgezet Onderwijs als ze het niet eens zijn met het definitieve advies. In de praktijk blijkt dat VO-scholen vaak het advies van de basisschool wel opvolgen, maar het komt ook voor dat ze wel akkoord gaan met een andere plaatsing.

Het kan ook helpen om een school te kiezen die meerdere typen onderwijs aanbiedt, denk aan een HAVO/VWO-richting en een VMBO TL/HAVO bijvoorbeeld.

Het indienen van een klacht

Als je er niet uitkomt met de basisschool, heb je als ouders de mogelijkheid om een klacht in te dienen volgens de klachtenregeling van school.

De commissie kan het proces beoordelen: is de school transparant genoeg geweest? Hoe is het advies tot stand gekomen en is dit eerlijk gebeurd?

Inzicht in uitstroom basisschool

Op deze site hier kun je de naam van de basisschool intypen waar je kind op zit. Op deze site kun je terugvinden:

 • Het aantal leerlingen door de jaren heen (is dit gestegen of gedaald bijvoorbeeld).
 • Uitstroom naar het VO. Procentsgewijs geeft de tabel aan hoeveel leerlingen er naar welk schooladvies ingestroomd zijn. Het percentage zittenblijvers en zelfs de leeftijd van de leerkrachten is te achterhalen.
Mirjam de Stigter