Skip to Content

Paasverhaal voor kinderen & kleuters op de basisschool

Paasverhaal voor kinderen & kleuters op de basisschool

Pasen is, net zoals Kerst, een belangrijke Christelijk feest dat jaarlijks gevierd wordt, en misschien nog wel belangrijker. Tijdens de Goede Week voorafgaand aan Pasen herdenken we de laatste week van Jezus totdat hij werd begraven. Voor kinderen kan het verhaal van Pasen soms lastig zijn, daarom hebben we het opgedeeld in verschillende delen die makkelijk te begrijpen zijn, ook voor kleuters.

Palmzondag

Palmzondag Goede week kleurplaat

Op Pamzondag, ook wel Palmpasen genoemd, herdenken Christenen dat Jezus op een jonge ezel Jeruzalem binnenreed en door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor hem met de takken van palmbomen.

Toen Jezus met zijn vrienden in de buurt van Jeruzalem was, vertelde hij twee van hen om op zoek te gaan naar een speciale ezel en haar veulentje. Hij zei dat ze die zouden vinden in een dorpje vlakbij. Jezus zei dat als iemand hen vroeg waarom ze de dieren meenamen, ze gewoon moesten zeggen dat de Heer ze nodig had. Zo gezegd, zo gedaan! Dit was belangrijk omdat het moest gebeuren zoals de oude profeten hadden voorspeld. Ze hadden gezegd dat de koning op een ezel zou komen.

De vrienden van Jezus vonden de ezel en het veulentje. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel en lieten Jezus erop zitten. Er zou iets heel bijzonders gaan gebeuren! Een heleboel mensen uit de buurt kwamen kijken en legden hun jassen op de grond zodat de ezel daar overheen kon lopen, terwijl anderen takken van bomen plukten en ze op de weg legden. De menigte begon te juichen en te zingen: “Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend is degene die in de naam van de Heer komt! Hosanna in de hemel!”

Toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, was iedereen opgewonden en vroeg zich af wie hij was. De menigte vertelde dat hij Jezus was, de profeet uit Nazareth in Galilea.

Het verhaal behorend bij Palmzondag komt terug in alle vier de evangeliën Matteüs 21:1-11, Marcus 11:1-11, Lucas 19:28-44, en Johannes 12:12-19.

Tip: Wil je een kindervariant van dit verhaal (laten) voorlezen aan kleuters inclusief afbeeldingen; open dan de Bijbel voor Kinderen app en lees het verhaal; De ezel en de Koning; de triomfantelijke intocht.

Voetenwassing

Paasverhaal voor kinderen; met onder andere opstanding uitgelegd
Jezus wist dat Hij van God kwam en weer naar God zou teruggaan. Hij stond op van de tafel en deed zijn gewone kleren uit. Hij pakte een linnen doek en bond die om zijn middel. Toen pakte Hij een kom met water, knielde neer en begon de voeten van zijn vrienden te wassen. Daarna droogde Hij ze af met de doek die Hij om zijn middel had.

Toen Jezus bij Petrus kwam, zei die: "Heer, wilt U echt mijn voeten wassen?" Jezus antwoordde: "Je begrijpt het nu misschien nog niet, maar later zul je het begrijpen." Petrus zei: "Nooit zal ik toelaten dat U mijn voeten wast!" Maar Jezus zei: "Als Ik je voeten niet was, kun je niet bij Mij horen."

Toen zei Petrus: "Was dan ook meteen mijn handen en mijn hoofd!" Maar Jezus zei: "Als je eenmaal hebt gedoucht, hoef je alleen je voeten nog te wassen om helemaal schoon te zijn. Jullie zijn al schoon, behalve één van jullie." Hij bedoelde daarmee dat Hij wist wie Hem zou verraden.

Nadat Hij de voeten van zijn vrienden had gewassen, deed Jezus zijn kleren weer aan en ging weer aan tafel zitten. Hij zei: "Begrijpen jullie wat Ik heb gedaan? Jullie noemen Mij jullie Meester en Heer, en dat klopt, want dat ben Ik. Als Ik, jullie Meester, jullie voeten heb gewassen, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie laten zien hoe jullie moeten zijn."

Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal van Jezus. Ze komen allemaal samen op de avond voor het Joodse Paasfeest. Voordat het echter zo ver is wast hij de voeten van zijn volgelingen; dit vinden ze heel bijzonder want dit is normaal iets wat de slaven doen.

Op een avond, vlak voor het paasfeest, wilde Jezus laten zien hoeveel Hij van zijn vrienden hield. Hij wist dat Hij snel terug zou gaan naar God de Vader. Tijdens het eten kreeg Judas, een van Jezus’ vrienden, een slecht idee van de duivel. Hij wilde Jezus verraden aan de mensen die Hem wilden oppakken.

Jezus wist dat Hij van God kwam en weer naar God zou teruggaan. Hij stond op van de tafel en deed zijn gewone kleren uit. Hij pakte een linnen doek en bond die om zijn middel. Toen pakte Hij een kom met water, knielde neer en begon de voeten van zijn vrienden te wassen. Daarna droogde Hij ze af met de doek die Hij om zijn middel had.

Toen Jezus bij Petrus kwam, zei die: “Heer, wilt U echt mijn voeten wassen?” Jezus antwoordde: “Je begrijpt het nu misschien nog niet, maar later zul je het begrijpen.” Petrus zei: “Nooit zal ik toelaten dat U mijn voeten wast!” Maar Jezus zei: “Als Ik je voeten niet was, kun je niet bij Mij horen.”

Toen zei Petrus: “Was dan ook meteen mijn handen en mijn hoofd!” Maar Jezus zei: “Als je eenmaal hebt gedoucht, hoef je alleen je voeten nog te wassen om helemaal schoon te zijn. Jullie zijn al schoon, behalve één van jullie.” Hij bedoelde daarmee dat Hij wist wie Hem zou verraden.

Nadat Hij de voeten van zijn vrienden had gewassen, deed Jezus zijn kleren weer aan en ging weer aan tafel zitten. Hij zei: “Begrijpen jullie wat Ik heb gedaan? Jullie noemen Mij jullie Meester en Heer, en dat klopt, want dat ben Ik. Als Ik, jullie Meester, jullie voeten heb gewassen, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie laten zien hoe jullie moeten zijn.”

Het verhaal over de voetenwassing vindt je terug in de bijbel bij Joh 13, 1-15.

Laatste Avondmaal

Witte Donderdag Goede week kleurplaat

Daarna gaat Hij samen met zijn leerlingen aan tafel zitten en geeft aan dat iemand hem zal verraden en stuurt Judas weg. Daarna breekt Hij het brood en deelt de wijn uit en geeft aan dat ze dit moeten doen om hem te herdenken. Waarna hij naar de Olijfberg gaat om daar te bidden.

Op een dag, toen het tijd was voor het Joodse feest van Pesach, gingen Jezus en zijn vrienden bij elkaar zitten om te eten. Jezus vertelde hun om naar een speciaal iemand in de stad te gaan en te zeggen dat Hij daar met zijn vrienden wilde eten.

De vrienden deden wat Jezus had gezegd en maakten alles klaar voor het feest. Toen het avond werd, zaten ze allemaal samen aan tafel. Jezus keek naar zijn vrienden en zei: “Ik moet jullie iets belangrijks vertellen. Een van jullie gaat Mij verraden.” Dat maakte de vrienden erg verdrietig. Ze begonnen allemaal te vragen of zij het waren. Waarna Jezus Judas weg zond.

Terwijl ze aan het eten waren, pakte Jezus brood. Hij bad ervoor en brak het, en gaf het aan zijn vrienden. Hij zei: “Eet hiervan, dit is mijn lichaam.” Daarna nam Hij een beker met wijn, dankte God en gaf die aan zijn vrienden. Hij zei: “Drink hier allemaal uit, want dit is mijn bloed, dat zorgt voor vergeving van zonden.”

Nadat ze samen hadden gegeten en gezongen, gingen ze op weg naar de Olijfberg om te bidden.

Het laatste Avondmaal is een belangrijk verhaal voor Katholieken, dit is namelijk de basis van de Heilige Communie, en vind je terug in de evangeliën; Lucas 22; 14-22, Matteüs 26; 17-30 of Marcus 14; 12-31. Dit deel van het verhaal vindt je ook terug in de app Bijbel voor kinderen met de titel; Een afscheidsmaaltijd.

De arrestatie

Paasverhaal voor kinderen; met onder andere opstanding uitgelegd

Als Jezus aan het bidden is vallen zijn leerlingen in slaap, terwijl ze hadden beloofd wakker te blijven. Dan komen de hogepriesters om hem gevangen te nemen. Jezus wordt in eerste instantie beschuldigd van godslastering en rebellie tegen de Romeinse autoriteiten.

Een van zijn volgelingen, Petrus, wordt herkend, maar ontkend dat hij dat is waarna de haan drie maal kraait en hij beseft dat hij fout is geweest.


Op een avond ging Jezus met zijn vrienden naar een speciale tuin om te bidden. Een man genaamd Judas kwam met soldaten en anderen om Jezus te arresteren. Jezus wist dat dit zou gebeuren.

Toen de soldaten bij Jezus kwamen, vroeg Hij wie ze zochten. Ze zeiden dat ze Jezus van Nazareth zochten. Jezus zei: “Dat ben Ik.” Toen de soldaten dat hoorden, vielen ze zelfs op de grond van verbazing.

Jezus vroeg nogmaals wie ze zochten en zeiden weer dat ze Jezus zochten. Jezus zei opnieuw dat Hij het was en zei tegen de soldaten dat ze zijn vrienden met rust moesten laten.

De soldaten arresteerden Jezus en namen Hem mee naar de hogepriester. Simon Petrus volgde Jezus, maar durfde niet toe te geven dat hij een vriend van Jezus was toen hem dat gevraagd werd. Hij deed alsof hij Jezus niet kende.

In het paleis van de hogepriester werd Jezus ondervraagd. Hij vertelde de hogepriester dat Hij altijd eerlijk had gesproken in het openbaar. Toen een dienaar van de hogepriester Jezus sloeg, vroeg Jezus waarom hij werd geslagen.

Petrus werd ook ondervraagd en hij ontkende dat hij Jezus kende. Maar iemand herinnerde zich dat Petrus bij Jezus was geweest in de tuin. En toen kraaide de haan drie keer.

Dit deel vindt je in de Bijbel bij Mattëus 26:31-75 en Johannes 18:1-8, 15-27. Of in de Bijbel app voor kinderen terug als; In de tuin, Jezus wordt gearresteerd.

De kruisiging

Paasverhaal voor kinderen; met onder andere opstanding uitgelegd

Pontius Pilatus, de lokale Romeinse vertegenwoordiger, wil daar in eerste instantie niet in meegaan en stelt voor de gevangene Barabas vrij te laten. Echter wil het volk dat niet, zij willen dat Jezus wordt gemarteld en daarna wordt gekruisigd op de berg Golgotha, een van de pijnlijkste manieren om te sterven.

Pilatus, een leider, vroeg aan de mensen waarom ze Jezus wilden straffen. Ze zeiden dat als Jezus geen slechte dingen deed, ze Hem niet naar Pilatus zouden brengen. Pilatus zei dat ze Jezus dan volgens hun eigen regels moesten berechten. Maar de mensen zeiden dat ze niet, zoals de Romeinen, het recht hadden om iemand te doden. Dit moest gebeuren zodat wat Jezus had voorspeld, uit zou komen.

Pilatus vroeg of Hij dan toch een koning was, en Jezus zei dat Hij geboren was om over de waarheid te vertellen. Pilatus kon geen schuld in Jezus vinden, maar de mensen wilden liever dat Barabbas, een crimineel, vrijgelaten werd in plaats van Jezus. Pilatus vroeg waarom ze dat wilden, maar de mensen riepen dat ze alleen de keizer als hun koning erkenden. Uiteindelijk gaf Pilatus toe en liet Jezus kruisigen.

Jezus werd naar Golgotha gebracht en gekruisigd, samen met twee andere mannen. Pilatus liet op het kruis zetten dat Jezus de koning van de Joden was. Toen Jezus stierf, doorstak een soldaat Hem met een speer. Er kwam water en bloed uit zijn zijde, precies zoals was voorspeld.

In de Bijbel zelf vind je dit verhaal terug in Johannes 18; 28-19:42, Lucas 23:34-35; 44-45. Of in de Bijbel app voor kinderen onder de naam Het is volbracht! Het kruis.

De begrafenis & het lege graf

Pasen Goede week kleurplaat

Nadat Jezus was gestorven, werd hij begraven in een graf dat in een rots was uitgehouwen. Een grote steen werd voor de ingang van het graf geplaatst. Jezus’ vrienden en volgelingen waren erg verdrietig toen ze hoorden dat hij was gestorven.

Op de derde dag na Jezus’ dood, kwamen een aantal vrouwen naar het graf om zijn lichaam te zalven. Maar tot hun verbazing vonden ze het graf leeg. Ze dachten dat iemand zijn lichaam had gestolen. Plotseling verscheen er een engel aan hen en vertelde hen dat Jezus was opgestaan uit de dood en dat ze naar zijn volgelingen moesten gaan om het goede nieuws te vertellen.


Na Jezus gestorven was, kwamen Jozef en Nicodemus naar Pilatus. Ze wilden het lichaam van Jezus wegnemen om het te begraven. Pilatus stemde toe, dus namen ze Jezus’ lichaam mee, wikkelden het in doeken en legden het in een nieuw graf.

Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena naar het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggerold. Ze rende snel terug naar Petrus en een andere vriend en vertelde hen wat ze had gezien. Petrus en de andere vriend renden naar het graf. De andere vriend was sneller en kwam als eerste aan. Hij keek naar binnen en zag de doeken, maar ging niet naar binnen. Petrus volgde en ging wel naar binnen. Ze zagen dat Jezus weg was.

Even later stond Maria huilend bij het graf. Ze boog voorover en zag twee engelen. Ze vroegen haar waarom ze huilde en ze antwoorde dat zij haar zoon niet kon vinden. Daarna sprak een man haar aan, Maria dacht dat hij de tuinman was, totdat Jezus haar bij haar naam noemde. Ze herkende Hem en was erg blij. Jezus vroeg haar om de andere vrienden te vertellen dat Hij leefde. Maria ging meteen naar hen toe en vertelde hen dat ze Jezus had gezien.

Dit vindt je terug in de bijbel bij Marcus 16:1-4, Mattëus 28:5-8, Johannes 20:3-10 en in Lucas 24:1-1,36-49 of in de Bijbel app voor kinderen als Een Blije zondag; het lege graf.

Activiteiten horend bij het Paasverhaal voor kinderen

Er zijn verschillende manieren waarop kinderen Pasen kunnen vieren en het paasverhaal kunnen leren kennen.

  1. Christelijke Pasen knutselen & Kleurplaten – Kinderen kunnen een kleurplaten maken om het verhaal van Pasen op een speelse manier te leren kennen.
  2. Wederopstandingseieren; Deze 12 eieren zijn gevuld met symbolen die voorbij komen in de Goede Week; van een stukje palm voor Palmzondag tot spijkers voor als Jezus aan het kruis wordt gespijkerd.
  3. Het paasverhaal naspelen – Kinderen kunnen het paasverhaal naspelen, waarbij het verhaal door een verteller wordt verteld en de kinderen de rollen van bijvoorbeeld Jezus, Judas, Petrus en Pilatus spelen terwijl ze de voeten wassen. Al dan niet met behulp van kostuums en rekwisieten. Dit helpt om het verhaal niet alleen maar aan te horen, maar ook visueel te maken.
  4. The Passion; Op Witte Donderdag wordt jaarlijks The Passion live uitgezonden op tv; een groep mensen loopt met een verlicht kruis door de stad waar bekende Nederlanders het verhaal naspelen en zingen. Ook als je niet gelovig bent, prachtig om te zien en geschikt voor alle leeftijden!
  5. De Zandtovenaar; Met jonge kinderen kan je hier het filmpje kijken van de Zandtovenaar die het verhaal van Pasen in zand uitbeeld terwijl het verhaal wordt verteld.
  6. Jesus Christ Superstar; Let op; deze film is niet geschikt voor jonge kinderen, maar met oudere kinderen is deze musical indrukwekkend om te zien!
  7. In LEGO; Of kijk hier dit korte filmpje waar in 1 minuut met LEGO door Vader Roderick het Paasverhaal en de Goede week wordt uitgelegd. Of hier een wat langer filmpje, in het Engels, waarin het gehele verhaal wordt nagespeeld.

Het paasverhaal is een belangrijk verhaal voor christenen. Het is het verhaal van de dood en opstanding van Jezus Christus, die de zonde van de wereld op zich nam en de weg vrijmaakte voor de vergeving van zonden en eeuwig leven.

Voor kinderen kan het verhaal soms lastig te begrijpen zijn, maar door middel van paasactiviteiten en -liederen kunnen kinderen de betekenis van Pasen op een speelse en educatieve manier leren kennen. Laat deze tijd van het jaar een herinnering zijn aan de liefde en genade van God en de hoop die het ons biedt.

Linda van Aken